مقاله انعطاف پذیری سیستم های جبران خدمات؛ زمینه ساز ارتقا کارآفرینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه علوم مدیریت ایران از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: انعطاف پذیری سیستم های جبران خدمات؛ زمینه ساز ارتقا کارآفرینی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله جبران خدمات
مقاله جبران خدمات تشویقی
مقاله جبران خدمات مبتنی بر عملکرد
مقاله جبران خدمات عادلانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدجوادین سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باباشاهی جبار
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی اردکانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علی رغم اهمیت و جایگاه منابع انسانی به عنوان محرک کارآفرینی، لزوم توجه به مدیریت منابع انسانی و زیرسیستم های فرعی آن بیش از پیش احساس می شود. با توجه به نقش سیستم های جبران خدمات در تامین، نگهداری و انگیزش نیروی انسانی، پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تاثیرگذاری سیستم های جبران خدمات بر کارآفرینی می پردازد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارمندان شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت می باشد. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسش نامه است. نتایج پژوهش نشان می دهد جبران خدمات بر کارآفرینی تاثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین جبران خدمات عادلانه، تشویقی و مبتنی بر عملکرد بر کارآفرینی سازمانی تاثیری مثبت و معنادار دارد، بدین معنا که با انعطاف پذیر ساختن ساختارهای جبران خدمات، امکان ارتقای کارآفرینی فراهم می گردد.