مقاله انطباق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه کتابداران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۶۸ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: انطباق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه کتابداران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان یادگیرنده
مقاله یادگیری فردی
مقاله یادگیری گروهی
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله کتابخانه ملی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرگون مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فهیم نیا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسی میزان انطباق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه کتابداران شاغل در آن سازمان است.
روش/ رویکرد پژوهش: ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی با ۶ سوال و پرسشنامه ۴۳ سوالی ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک (۱۹۹۸) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) استفاده شده است.
یافته ها: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از لحاظ میزان انطباق با ابعاد سازمان یادگیرنده در همه ابعاد در سطح متوسطی قرار داشت. قوی ترین بعد کتابخانه ملی ایران مربوط به بعد «ایجاد سامانه هایی برای کسب و اشتراک یادگیری» با میانگین ۳٫۰۰۳ و ضعیف ترین بعد «برقراری ارتباط سازمان با محیط» بود.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بهره وری علمی و فرهنگی کشور در سطح ملی و بین المللی، فراهم آوردن امکانات لازم برای ارتقا ابعاد سازمان یادگیرنده به سطح ایده آل می تواند نقش بسزایی در پیشرفت آن داشته باشد.