سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر صفاری – استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه تربیت معلم
سیدعلی عبادی نژاد – استادیار دانشگاه علوم انتظامی

چکیده:

شناخت خصوصیت های ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی و فرآیندهایی که از طریق این خصوصیت ها شکل می گیرند و همچنین نحوه فعالیت های انسانی در مرزها و در تقابل با این فرآیندها به عنوان یکی از اساسی ترین مسائل برای نحوه مدیریت خطوط مرزی محسوب می شود. مطالعات جامع ژئومورفولوژیکی می تواند با تجزیه و تحلیل و استنتاج نتایج قابل قبول برای ارزیابی روش های انسداد مرز مفید و مؤثر باشد. انسداد مرزها یکی از روش های مدیریت، کنترل و تامین امنیت نسبت به تهدیدات بالقوه و بالفعل می باشد که در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشور ایران سابقه دارد. در مرزهای جنو ب شرق کشور(استانسیستان و بلوچستان)از روش های مختلفی مانند احداث دیوار بتنی، حفرکانا لهای عریض و احداث برجک های مرزبانی استفاده شده است. این مقاله بر آنست تا به بررسی و مطالعه فرایندهای ژئومورفولوژیکی در روش های انسداد مرزی محدوده مورد مطالعه پرداخته و پیشنهادهایی در این خصوص ارائه نماید. روش تحقیق بدین صورت بوده که داد هها و اطلاعات لازم ازطریق مطالعات کتابخاته ای و مشاهدات میدانی و مراجعه به منابع مکتوب جمع آوری و در فرایند تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای برخی از روش های انسداد فیزیکی مرز بدون توجه به فرایندهای ژئومورفولوژیکی غالب در منطقه مانند باد و سیلاب کمتر صورت گرفته و ممکن است هزین ههای مضاعفی را برای تامین و نگهداری سازه هایاحداث شده برمجریان تحمیل نماید.