مقاله انسجام متن تعاریف در کتابهای درسی دانشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی از صفحه ۲۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: انسجام متن تعاریف در کتابهای درسی دانشگاهی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتاب درسی دانشگاهی
مقاله تعریف
مقاله زبانشناسی متن
مقاله انسجام
مقاله حذف
مقاله آگاهی بخشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمایی فرد سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: جابر مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«تعریف» اصطلاحات و واژه ها بخش اساسی و جدایی ناپذیر کتاب درسی دانشگاهی است و منبعی است برای یادگیری. این جستار تلاشی است در جهت کاربرد مفاهیم زبانشناسی متن و نظریه نقش گرای هلیدی در توصیف «تعریف» که سنتا با رویکردهای منطقی و فلسفی بررسی شده است. نگارندگان در پی آن هستند با آسیب شناسی نمونه ای از تعاریف مندرج در کتابهای درسی دانشگاهی، بابی را برای نقد و ارزیابی روشمند این مقوله بگشایند.
این مقاله، ابتدا به توصیف «تعریف» و ساختار و شاخصهای آن می پردازد و سپس هفت عامل ایجاد متن (انسجام، پیوستگی، آگاهی بخشی، بافت مندی، بینامتنیت، مقبولیت، و قصدمندی)، و هفت عامل ایجاد انسجام (وابستگی و پیوند، ضمایر، حذف، تکرار، روابط معنایی، صفات تفضیلی، شماره گذاری) را در ۷۰ نمونه از تعاریف کتابهای درسی دانشگاهی بررسی می کند. این بررسی نشان خواهد داد که تعریف از ویژگیهای متن برخوردار است، و در ضمن به موارد زیر اشاره خواهد کرد: متداولترین عوامل متنی و انسجامی تعاریف؛ ساخت اطلاعی غالب تعاریف؛ عوامل متنی و انسجامی آسیب دیده در تعاریف نمونه.