سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهین حاجی زاده – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
رعنا نصیرپورملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تعلیم و تربیت جدید همانند دیگر علوم انسانی بیشتر درقرون اخیر به خصوص درقرن بیستم دچار تحول و دگرگونی و رشد بوده است اما دراسلام و منابع اسلامی به تربتی به معنای عام آن از همان ابتدای ظهور این دین مقدس الهی اهمیت فوق العاده ای داده شده است انسان موضوع تربتی وی کی از اساسی ترین موضوعات مطالعاتی این علم محسوب می شود چرا که تربیت را فراهم آوردن زمینه برای پرورش دادن و به فعلیت رساندن تمام استعدادهایی میداند که خداوند بالقوه درنهاد او به ودیعت نهادها ست این انسان تنها به وسیله کسی می تواند به درستی شناسانده شود و سپس تربیت گردد که خود خالق اوست لذا بهترین منبع مطالعه انسان و علم انسان شناسی به منابع متصل به وحی الهی یعنی قرآن و روایات می باشد درمنابع اسلامی آنچه هدف ارسال رسل و بعثت انبیا الهی شمرده شده است تربیت انسان و انسان سازی و به فعلیت رساندن تمام گنجینه ها و استعدادهای نهفته دردرون وی بوده است قرآن درمعرفی انسان همه ابعاد وجودی او را درنظر می گیرد و خطوط کلی برنامه ای که ارایه میدهد اور ا هماهنگ با طبیعت و فطرت و همسو با نظام آفرینش درجهت کمال دعوت می کند مقاله حاضر درصدد است تا ضمن پرداختن به اهداف تعلیم و تربیت اسلامی روشها و راهکارهای تربیت انسان را از دیدگاه اسلام بررسی نماید.