سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشته خانشی – کارشناسی ارشد بافت و جنین شناسی
سمیه شیخی – کارشناسی ارشد بافت و جنین شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

این پژوهش به منظور کسب اطلاعات در مورد واکنش ارقام مختلف کلزا Brassica napus L به شوری انجام گردید براین پایه شوری حاصل از کلرور سدیم به نسبت های مختلف ۳۰۰، ۲۵۰ ، ۲۰۰ و ۱۵۰ و ۷۵ و صفر میلی مولار بر روی چهار رقم کلزای پاییزه شامل Elite, Okapi, Licord, SLM046 به کاررفت عملکرد گیاهان وزن خشک، برگ و ریشه تولید شده در هر گلدان بصورت بلوکهای کامل تصادفی از طریق آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل و معنی دار بودن بررسی شد تفاوت بین عملکرد برگ و ریشه در چهار رقم مورد مطالعه از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود و رقم Elit مقدار ریشه و برگ در نتیجه عملکرد کل کمتری تولید کرد.