سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رکسانا رضائی – فارغ التحصیل کارشناس یارشد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین ترابی – فارغ التحصیل کارشناس یارشد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

انرژی زمین گرمایی برای تولید برق بعد از سال ١٩١٣ ، از نظر تجاری و برای چهار دهه در مقیاس صدها مگاوات برای تولید برق و استفاده مستقیم ارائه شد. مصرف آن در طول سه دهه اخیر بسرعت افزایش یافت. در سال ٢٠٠٠ ، منابع زمین گرمایی در بیش از ٨٠ آشور شناسایی شدند و مدارک مشخصی از استفاده ژئوترمال در ٨۵ آشور در جهان وجود دارد. استفاده جهانی از انرژی زمی نگرمایی به مقدار ۴ TWh/a برای تولید برق و ۵۳ TWh/a برای استفاده مستقیم می باشد. برق تولیدشده بوسیله بخار ژئوترمال در ٢١ آشور، در سراسر آشورها منتشر می شود. ۵ آشور، ١٠ تا ٢٢ درصد برقشان را از انرژی زمین گرمایی بدست می آورند. فقط بخش آوچکی از پتانسیل زمین گرمایی تاآنون توسعه یافته و فضای وسیعی برای استفاده از انرژی زمین گرمایی هم برای تولید برق و هم آاربردهای مستقیم وجود دارد. مقایسه منابع انرژی تجدیدپذیر (داده ها از گزارش ارزیابی انرژی جهانی سازمان ملل متحد) نشان داد هزینه های انرژی الکتریکی متداول، ۲-۱۰ US¢/kWh برای ژئوترمال و هیدرو نیروی محرآه آب ۵ – ۱۳ US¢/kWh برای باد ۵-۱۵ US¢/kWh برای زیست توده ۱۲۵-۲۵ US¢/kWh برای فتوولتائیک (قدرت زای نوری) خورشیدی و ۱۲-۱۸ US¢/kWh برای برق حرارتی خورشیدی می باشد. از آل تولیدات برق تجدیدپذیر از ٢٨٢۶ TWh در سال ١٩٩٨ ، ۹۲% از برق آبی ، ۵/۵ % از زیست توده و ۱/۶% از باد بدست آمده است. برق خورشیدی ۰/۰۵% و جزر و مد ۰/۰۲% ایجاد م یآنند. مقایسه چهار منبع انرژی تجدیدشدنی جدید یعنی (ژئوترمال، باد، خورشید جزر و مد) نشان م یدهد ۷۰% برق تولید شده بوسیله این چهار منبع، از ژئوترمال با فقط ۴۲% ظرفیت ثابت آل، بدست آمده است. انرژی باد ٢٧% برق تولید آرده اما ۵۲ % ظرفیت ثابت را دارد. انرژی خورشیدی ۲ % برق و انرژی جزر و مد ۱% تولید م یآنند. زیست توده ۹۳% کل تولیدات حرارتی مستقیم از منابع تجدیدپذیر، ژئوترمال ۵% و حرارت خورشیدی ۲% را تشکیل می دهند. تولید حرارتی از منابع تجدیدپذیر، از لحاظ تجاری با منابع انرژی متعارف قاب لرقابت است. هزینه متعارف حرارت مستقیم از زیست توده ۱-۵ US¢/kWh و ژئوترمال ۰/۵ – ۵ US¢/kWh و حرارت خورشیدی ۳-۲۰ US¢/kWh می باشد. انرژی زمین گرمایی، با تکنولوژی آزمایش شده و منابع فراوان آن، می تواند سهم قابل توجهی در جهت آاهش انتشار گازهای گلخان های ایجاد آند.