سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرید محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا جعفری – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ربانه روغنی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به اینکه دی اکسیدکربن مؤثرترین گاز گلخانه ای در گرم شدن زمین شناخته شده است، کنترل این گاز به معنای کنترل کل جو زمین میباشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی روند انتشارCO2 و منابع انرژی مصرفی در ایران در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۹۰ و مقایسه آن با کشورهای منطقه است. در این مطالعه از فاکتورهای مربوط به انتشارCO2 و منابع انرژی اولیه ذکرشده در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل استفاده شد. این بررسی نشان داد که میزانCO2 در ایران و اکثر کشورهای منطقه رو به افزایش است. ایران در سال ۲۰۰۵ ، بیشترین سهم را درتولیدCO2 در منطقه داشته است. در ایران بخش عمده انرژی از گاز طبیعی و نفت تأمین شده است. انرژیهای تجدیدپذیر سهم کمی را در تأمین انرژی ایران داشته اند. در کشورهای آذربایجان و ارمنستان با کاهش مصرف انرژی و بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر نظیر آب، باد، خورشید و زمین گرمایی و همچنین انرژی هسته ای انتشارCO2 کاهش یافته است. با توجه به اینکه اکثر منابع انرژی ایران از طریق سوخت های فسیلی تأمین میشود، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر جهت کاهش انتشار گازCO2 امری ضروری است.