سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میثم امانی – دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی واحد علوم و تحقیقات تهران مدرس دانشگاه ازا

چکیده:

انچه درپی خواهد آمد تبیین چگونگی ارتباط ضروری بین به کارگیری انرژی اتمی و بایسته های اخلاقی است. هر فعلی که متصف به یکی ازاین هفت مفهوم ؛ خوب یا بد ، صواب و خطا، باید و نباید و وظیفه بشوداخلاقاً الزامی خواهد بود و یک بایسته اخلاقی به شمارخواهد رفت. فرض براین است که علم و اخلاق و ازآن نمونه ، انرژی اتمی واخلاق نمی تواند گسسته و جدای ازهم باشدعوامل و بسترهایی درطول تاریخ و درحال حاضر وجود دارد که این موضوع را پدید آورده است؛ گسسترابطه علم و اخلاق درغرب، کشتار مردم هیروشیما و ناکازاکی و بحران محیط زیست فعلی، عوامل و بسترهایی است که درطول تاریخ و درحال حاضر ،موضوع یادشده را پدید آورده است. با دید اخلاق هنجاریو با عنایت به نظریه غایت گروی می توانیم بگوییم به کارگیری انرژی اتمی هم آثار مثبت دارد و هم ممکناست آثارمنفی داشته باشد. با دید اخلاق توصیفی؛ اخلاق اسلامی ، نیز می توانیم بگوییم که به کارگیری انرژی اتمی بدون درنظر گرفتن اصول و قواعد اخلاق اسلامی میسر نیست و گرنه غ یراخلاقی خواهد بودبنابراین ها، به کارگیری انرژی اتمی لازمه اش، پای بندی به الزامات و بایسته های اخلاقی است