سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا بورقانی فراهانی – عضو هیأت علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

چکیده:

در اقتصاد نوین جهانی، محور اصلی توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها از منابع طبیعی به مدیریت دانش تغییر یافته است. این مهم در اسناد بالادستی کشور ما نیز بهطور مشهودی لحاظ شده استو توسعهی نیروی انسانی محقق و خلاق که بتواند علم، دانش و فنّاوری روز را در فرایند تولید بهکار گیرد، مد نظر برنامهریزان بوده است. تدوین و تهیهی برنامهای جامع و روزآمد برای آموزش عالی بخش انرژی کشور از جمله مسائلی استکه ضرورت آن با نگاهی به اهداف مدنظر برای بخش انرژی کشور در اسناد بالادستی صنعت بیش از پیش نمایان میشود. هدف این مقاله نگاهی اجمالی به اسنادبالا دستی به بخش انرزی و همچنین بررسی تکالیف تعیین شده در این اسناد برای آموزش نیروی انسانی در این بخش می باشد.