سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی رزمجو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی
مریم خادمی – گروه ریاضی کاربردی– استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احسان قاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی – دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

در دنیای امروز آلودگی هوا، گرمایش زمین و مصرف بیش از حد سوختهای فسیلی یک معضل اساسی در جوامع بشری محسوب شده و هزینههای سنگینی به دولتها تحمیل میکند، لذا دولتمردان و سیاستمداران میبایست جهت رفع این مشکلات، برنامهریزی دقیق و منسجمی داشته باشند. که اصلیترین راهکار جایگزینی سوختهای فسیلی با انرژیهای پاک است. در این مقاله، ابتدا مفاهیم اولیهی انرژیهای تجدیدپذیر را بیان کرده سپس به وضعیت انرژیهای زمینگرمایی و خورشیدی و مصرف این نوع انرژیها در جهان، ترکیه و ایران خواهیم پرداخت.