مقاله انرژی حالت پایه قطره مایع هلیوم-۳ در چارچوب روش وردشی با پایین ترین مرتبه قید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۱۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: انرژی حالت پایه قطره مایع هلیوم-۳ در چارچوب روش وردشی با پایین ترین مرتبه قید
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطره هلیوم-۳
مقاله مایع نرمال هلیوم-۳
مقاله انرژی حالت پایه
مقاله روش وردشی
مقاله تابع توزیع چگالی
مقاله تابع توزیع گوسی
مقاله تابع توزیع شبه گوسی
مقاله تابع توزیع وود-سکسون
مقاله پتانسیل لنارد-جونز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مطهری ساره
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این کار با استفاده از روش وردشی با پایین ترین مرتبه قید، و نوع توسعه یافته آن انرژی حالت پایه قطره مایع نرمال هلیوم-۳ در دمای صفر مطلق محاسبه می گردد. توزیع های مختلف چگالی، از جمله گوسی، شبه گوسی و وود-سکسون را مورد استفاده قرار داده و سپس نشان می دهیم که برای تشکیل حالت مقید قطره مایع نرمال هلیوم-۳ به حداقل ۲۰ اتم هلیوم نیاز داریم. البته این تخمین بسته به انتخاب توزیع های مختلف چگالی و شعاع اتم هلیوم -۳ تا حدود ۳۰۰ اتم افزایش می یابد. مقادیر به دست آمده برای انرژی حالت پایه و تعداد اتم های تشکیل دهنده قطره در مقایسه با روش های دیگر از جمله روش مونت کارلوی وردشی و پخشی و روش نظریه تابعی چگالی توافق خوبی دارد.