سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا جبین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن
داریوش عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد موادمعدنی
محسن پیری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

مقاومت یک مشخصه ی مهم از سنگ است و یک آزمایش راحت و سریع برای حصول آن لازم است.آزمایش مقاومت فشاری تک محوری به صورت گسترده برای طبقه بندی مقاومتی سنگ مورد استفاده قرارمیگیرد. اما آمادهسازی نمونه مشکل بوده و دقت بالایی را می طلبد. آزمایش اندیس بار نقطه ای به عنوان یک اندیس برای طبقه بندی مقاومتی ماده ی سنگ تعریف می شود. تعیین مقاومت سنگ بااستفاده از این روش به سال ۱۹۶۰ میلادی برمی گردد، زمانی که پروتودیاکنف برای اولین بار این آزمایش را برای نمونههای نامنظم انجام داد. پس از آن توسطBroch و Franklin ۱۹۷۲ ) به عنوان روشی کارا و مناسب برای طبقه بندی مقاومتی سنگ به کار گرفته شد. این روش با ایجاد تنشهای کششی در سنگ باعث گسیختگی می شود. مهمترین کاربرد اجرایی این آزمایش مربوط به تخمین آزمایش مقاومت فشاری تک محوریUCS) است. این آزمایش مشکل و گران بوده و به علت نیاز به دقت بالای آماده سازی نمونه بسیار وقت گیر است. محققان بسیاری به بررسی ارتباط بین این دو عامل پرداخته و روابطی را نیز ارائهکرده اند. نتایج نشانگر رابطه ای خطی بین د و عامل اندیس با ر نقطه ای و مقاومت فشاری تک محوری است. عوامل فیزیکی سنگ بر رابطه ی بین اندیس بار نقطه ای و مقاومت فشاری تک محوری تاثیر گذار است. تورق یکی از این عوامل است که تاثیر آن با تعریف اندیس تورق بررسی می شود. اندیس تورق نشان دهنده شدت تورق است. بررسی ها نشان می دهد که وجود تورق باعث افزایش اندیس بار نقطه ای می شود. ضمن اینکه می توان با استفاده از مقدار اندیس بار نقطه ای ناهمسانگرد میزان تورق نمونه را به دست آورد.