سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرناز علی بیک لو – دانش آموختهکارشناس ارشد، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الد

چکیده:

هدف از این تحقیق ارائه روشی تحلیلی جهت محاسبه ضریب اندرکنش در گروه شمع تحت اثر لنگر خمشی با درنظر گرفتن تاثیر حضور شمع دوم )شمع بدون بار( می باشد. . بدین منظور، معادلات دیفرانسیل شمع در خاک یکنواخت و همگن که با فنر وینکلر مدل شده است نوشته شده و با اعمال شرایط مرزی مناسب نشست جانبی شمع محاسبه می شود. در انتها، ضریب اندرکنش به دست آمده با سایر روش های موجود مقایسه می شود که به علت درنظر گرفتن تاثیر حضور شمع دوم در این روش، دامنه ضریب اندرکنش کاهش یافته و منجر به بهینه شدن طراحی می شود.