سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسفندیار دبیر – کارشناسارشد عمران- خاکو پی

چکیده:

یکی از روشهای معمول جهت کنترل تراوش و کاهش نفوذپذیری پی سدها استفاده از دیوارهای آببند می باشد. با توجه به امتداد یافتن دیوار آببند در داخل هسته رسی در سدهای خاکی جهت آببندی مطلوبتر، و همچنین با توجه به وضعیت زمین شناسی و مشخصات سنگپی، اندرکنشهسته و پی با دیوار آببند در حالات مختلف بارگذاری حائز اهمیت فراوان می باشد. به منظور بررسی موضوع فوق سد کرخه به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده و پساز مدلسازی دقیق هندسه سد، توسط نرمافزارFlacدوبعدی، مراحل شرایط اولیه قبل از ساخت، ساخت مرحلهای و آبگیری برای سد مدل گردیده است. مدل عددی با استفاده از نتایج ابزار دقیق کارگذاشته شده در بدنه سد کرخه کالیبره شده و به عنوان شرایط ا ولیه برای تحلیل دینامیکی در نظر گرفته شده است. پساز انتخاب شتابنگاشت مناسبواختصاصپارامترهای دینامیکی به نواحی مختلف سد تحلیل دینامیکی انجام ونتیجتا تنشها و تغییرمکانهای بحرانی در محل اتصال دیوار و هسته ارائه گردیده است