سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرهود کلاته – استادیار دانشکده عمران گروه آب، دانشگاه تبریز

چکیده:

در مقاله حاضر با استفاده از روش اجزاء محدود روشی جهت بررسی کاویتاسیون آکوستیکی مخزن و اثرات آن بر پاسخ دینامیکی مدل سه بعدی سد بتنی وزنی مخزن ارائه شده اس ت. در هنگام زمین لرزه شدید جدایی محی طهای سازه و سیالموجب افت فشارمطلق محیط سیال در ناحی های در مجاورت سطح تماس سازه و سیال شده و با توجه به ای نکه سیال توان ایی تحمل فشارهای منفی بیشتر از حد مشخصی ندارد افت فشار موجب شک لگیری سیال حبا بدار در این نواحی م یشود که ب هشدت رفتار سیال را مت أثر کرده و در نتیجه موجب تغییردر پاسخ دینامیکی سازه مجاور نیز خواهد شد. در تحقیق حاضر روشبرش فشا ر۲ جهت مطالعه این پدیده استفاده شده است. روش حل مجزای تکراری معادلات دینامیکی حاکم بر محی طهای سازه و سیال جهت حل همزمان این معادلات توسعه داده شده است.