سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم محمدی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی کارشناس منابع آب

چکیده:

دشت سملقان یکی از دشتهای حاصلخیز استان خراسان شمالی می باشد این حوزه توسط رودخانه سملقان زهکش می گرد د این رودخانه دارای دو سرشاخه اصلی با نامهای درکش و شیرآباد می باشد از نظر وضعیت آبهای سطحی محدوده مطالعاتی سملقان با وجود کمی وسعت دارای پتانسیل خوبی است به طوریکه رودخانه سملقان که زهکشی اصلی این محدوده می باشد دارای حداقل دبی ۱۵۰ لیتر در ثانیه در محل ایستگاه دربند می باشد از طرفی در نقاطی از دشت سملقان سطح آب زیرزمینی بسیار نزدیک به سطح زمین بوده بطوریکه برروی زمین تخلیه شده و باعث ایجاد اولنگ زارهایی در منطقه شده است در این تحقیق سعی شده است تا ارتباط هیدرولیکی بین آبهای سطحی و زیرزمینی این دشت با توه به بررسی های هیدروژئولوژیکی هیدرومتری و هیدروژئوشیمی مشخص گردد که با بررسی های انجام شده مشخص گردید که در ورودی رودخانه به آبخوان رودخانه آبخوان را تغذیه اما در نواحی میانه و انتهایی دشت رودخانه آبخوان را زهکش می کند.