سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شورش احمدی خطیر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه دانشگاه علوم و تحقیقات اراک
محسن بزرگ نسب – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

در تحلیل دینامیکی سازه ها عموماً فرض می شود که خاک زیر شالوده صلب است و از انعطاف پذیری آن صرف نظر شده است. دراین حالت پاسخ سازه متأثر از خواص دینامیکی خود سازه است وانعطاف پذیری خاک، تأثیری در پاسخ سازه نخواهد داشت.با لحاظ نمودن انعطاف پذیری خاک زیر شالوده انتظار خواهدرفتپاسخ سازه ,تحت تأثیر سیستم د ینامیکی جدید خا ک-فونداسیون وسازه قرار خواهدگرفت. یکی از گام های اصلی در بررسی سیستم های خاک -سازه، تعیینسختی دینامیکی محیط خاک می باشد. این مطالعات که عمدتاً بر پایه روش های پیچیده و زمان بر عددی بنا شده اند، تنها برای مسائل خاص و با فرضیات مشخصحل شده اند که از جمله این روش ها می توان به مدل های مخروطی اشاره نمود.در این مقاله سعی شده است علاوه بربررسی جزئی روش های اندرکنش خاک – سازه ،روشهای مخروطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. این مساله به این دلیل است که خاک، بر خلاف سازه، یک حوزه نامحدود است و نمی توان در آن از مدلهای رایج مورد استفاده در سازه ها استفاده نمود. مدلهای مخروطی به منظور مدلسازی خاک، برای کاربردهای مهندسی در طول ده سال گذشته توسعه یافته اند.مدلهای مخروطی را می توان برای انواع ساختگاهها با ویژگیهای عمومی لایه بندی و مدفون بودن و با در نظر گرفتن تمامی درجات آزادی به کار برده و دقت کافیمهندسی را به همراه درک فیزیکی آن فراهم آورده و آنها را می توان در روشهای نیرویی از قبیل تحلیلهای طیف پاسخ و تاریخچه زمانی و نیز در روشهای تغییر مکان نظیر محاسبات غیرخطی پیش رونده مورداستفاده قرار دهیم