سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود قریب خانی – دانشجویان رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
سیدکاظم شهیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
عارف مردانی – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

مطالعه و تحقیق هرچه بیشتر بر روی چرخ و تایر و ارتقاء ویژگیهای کیفی آن و ارائه راهکارهایی در زمینه بهینهسازی وبهبود کاربری آن همواره مورد توجه محققان بوده است که یکی از پارامترهای مهم در این رابطه مطالعه در موردمقاومت غلتشی و عوامل موثر بر آن میباشد. شرایط و پارامترهای متفاوتی بر میزان مقاومت غلتشی یک تایر موثرند که در این تحقیق به بررسی تاثیر فشار باد داخل تایر و بار عمودی وارده بر آن، بر اندازه سطح تماس تایر با خاک، فشارتماسی اعمالی به خاک از طرف تایر و مقاومت غلتشی تایر در فشارهای باد متفاوت در دستگاه سویل بین و با استفاده از لودسل و دیتالاگر و ثبت دیجیتالی دادهها پرداخته شده است. بررسی ها حاکی از تاثیر مستقیم فشار باد داخل تایر براندازه سطح تماس تایر و سطح، فشاری اعمال شده بر واحد سطح خاک و مقاومت غلتشی میان تایر و خاک بوده است.همچنین میان بار عمودی روی چرخ و اندازه مقاومت غلتشی و اندازه سطح تماس تایر و خاک ارتباط مستقیم و معنی داری مشاهده شده است.