سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه طائی – استادیار دانشگاه پیام نور
سعید حبیب الهی –
غزاله زاهدی –
حسن حدادزاده –

چکیده:

دراین پروژه تحقیقاتی برای اندازه گیری گلوتاتیون از روش الکتروکاتالیز استفاده شده است اکسایش گلوتاتیون برروی الکترود خمیر کربن نانوتیوب توسط حد واسط سیکلوپنتا ۱و۳- دی انیل متیلن -۴فنیل ازون – فنیل آمین آمین فروسن مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت ازتکنیک ولتامتری تفاضلی بعنوان تکنیک شناسایی و اندازه گیری استفاده شد مطالعات ولتامتری چرخه ای موید آن است که اگرچه گلوتاتیون پیک اکسایشی مشخصی درناحیه رویش پتانسیل بین ۰/۰-۱/۰ ولت نسبت الکترودمرجع Ag/AgCl نشان نمی دهد اما برروی سطح الکترود اصلاح شده متناظر با غلظت آن سیگنال اکسایشی گلوتاتیون افزایش می یابد بنابراین افزایش جریان متناسب با غلظت گلوتاتیون مبنای اندازه گیری گلوتاتیون برروی الکترود اصلاح شده قرار گرفت برای اندازه گیری گلوتاتیون تعدادی از پارامترهای دستگاهی بهینه گردید PH=6/0 و تحت شرایط بهینه منحنی تنظیم رسم گردید که ناحیه خطی ۰تا۱۳۵۰ میکرومولار با حد تشخیص ۱/۰ میکرومولار می باشد.