سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهین رفیعی – هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
مهدی جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
مهدی کرامت – هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
علی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

گردی با شعاع انحنا یک ویژگی فیزیکی مهم درمحصولات کشاورزی به شمار می آید که دربررسی چگونگی غلتش و توزیع تنش در تماس محصول با محصول یا محصول با وسایل حمل و نقل و انبارداری مورد استفاده قرار می گیرد دراین تحقیق با استفاده از یک سیستم ماشین بینایی طراحی و ساخته شده گردی سیب استخراج شد برای این منظور با استفاده از یک روش خاص قطریاب که قادر به اندازه گیری قطر در هر راستایی بود متوسط قطر براساس جهت اندازه گیری به دست آمد مقدار گردی ۵۰ خرما با پردازش تصویر براساس روش رسم دایره با سه نقطره روش دوایر که از خط مرزی خرما می گذرند محاسبه شد اندازه قطر متوسط در سه جهت به ترتیب ۳۱/۴۵ ، ۲۰/۵۴ و ۱۹/۳۶ میلی متر بودند نتیجه گردی براساس طراح کاملا تصادفی با تیمار نماهای خرما تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد که مقدار گردی سه نمای خرما در سطح ۱% با یکدیگر اختلاف دارند و نمای اول که در راستای عمود برطول خرما می باشد از دو نمای دیگر خرما میزان گردی بیشتری دارد درنتیجه خرما درجهت عهمود براین نما در جهت طول خرما قرار گیرد با سرعت بیشتری نسبت به دو نمای دیگر حرکت خواهد نمود