سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی قربانیان – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
نفیسه قربانیان – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

واحدهای تولید برق نقش اساسی در عملکرد نیروگاه های برق ایفا می نمایند. در مطالعات قبلی به بررسی عملکرد نیروگاهها پرداخت ه شده است و عملکرد واحدهای تولید برق زیرمجموعه نیروگاه بررسی نشده است . در این مقاله با رویکردی دقیق تر عملکرد نسبی ۲۹ واحد تولید برق زیر مجموعه شش نیروگاه استان خراسان بررسی شده است . عملکرد واحدهای تولید برق به عنوان واحدهای تصمیم گیرندهای (DMU) که دارای ورودیها و خروجیهای مشابه می باشند با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) حاصل گردیده است . کارایی کل، کارایی مدیریتی، کارایی مقیاس و همچنین رشد بهره وری عوامل کل تولید (TFP) با استفاده از شاخص مالمکوئیست برای ۲۹ واحد تولید برق در سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۵ محاسبه شده است.