سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی رجبی – استادیار گروه اقتصاد -دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
خسرو غلامحسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد -شرکت توزیع نیروی برق قم

چکیده:

طی مقاله پیش رو تابع هزینه وکارایی شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشوربه تفکیک استان ودر قالب الگوی مرزی تصادفی برآورد شده است. برای این منظورازداده های تلفیقی ۴۲ شرکت توزیع نیروی برق در قالب ۳۰ شرکت توزیع برق به نمایندگی از ۳۰ استان کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۸ استفاده گردیده است. نتایج حاصله گویای این امر است که درآمد حاصل از فروش الکتریسیته به مشترکین و ظرفیت ترانسفورماتورهای نصب شده و قیمت سرمایه رابطه مثبت با هزینه شرکت های توزیع داشته و ضریب بار دارای رابطه ای منفی با این هزینه می باشد. علاوه براین ضرایب برآوردی در الگوی هزینه ، وجود صرفه جویی های ناشی از مقیاس ر ا درشرکت های مزبورنشان می دهد.میانگین مقادیر کارایی هزینه برآورد شده ۷۴ /۸۴درصد می باشد که درجه کارائی را در تخصیص هزینه این شرک تها نشان می دهد.