سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن رستمی مال خلیفه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران
فرهاد حسین زاده لطفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران
سوسن روشن ضمیر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران

چکیده:

در طول سه دهه ی اخیر میزان توجه عمومی به مسائل زیست محیطی به نحو چشم گیری افزایش یافته است. در این راستا یکی از مسائل مهم، اندازه گیری کارایی زیست محیطی، می باشد. تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای اندازه گیری کارایی زیست محیطی (EE)، خروجی های نامطلوب را که مهمترین فاکتور تغییرات زیست محیطی هستند در دو رویکرد در نظر می گیرد یا در فرم اصلی خود، با این فرض که در دسترس ضعیف و یا در فرم تغییر یافته، با این فرض که در دسترس قوی هستند. با انتخاب هر یک از این رویکرد ها، خروجی های نامطلوب رفتار خاص خود را نشان داده و متناسب با آن رفتار، کارایی زیست محیطی اندازه گیری می شود. در این مطالعه سعی شده تاثیر چگونگی رفتار خروجی های نامطلوب بر اندازه کارایی زیست محیطی با استفاده از شاخص بهره وری مالکوئیست مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور ابتدا بعضی از مدلهای DEA بر اساس این دو رویکرد را در ماهیت خروجی ارائه داده، سپس با یک مثال عددی (مجموعه داده های واقعی ۲۲ کشور عضو OECD) نشان می دهد که مقدار EE بدست آمده از این مدلها نیز به نوع رفتار خروجی های نامطلوب بستگی دارد.