سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هاشم امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گ
احمدرضا یزدانی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیرحسین چیذری – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
پژمان اعلایی بروجنی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

افزایش بازده عوامل تولید یکی از مهمترین مباحث مطرح در اقتصاد کشاورزی هر کشور می باشد. در ای ن مطالعه سطوح کار ایی فن ی، تخصیصی و اقتصادی ۶۵ دامداری گاو شیری در جنوب استان تهران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها ۱ ارزیابی شد. نتایج نشان دادکه حدوداً ۵۱ درصد از دامداری ها از نظر فنی کاملاً کارا می باشند؛ در حالی که وضعیت دامداری های مورد بررسی از لحاظ تخصیص ی واقتصادی مناسب نمی باشد. نتایج بررسی مصرف نهاده ها نیز بیان می دارد که واحد های نا کارا بایستی در مصرف نهاده ها ی یونجه، س یلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه های بهداشت و درمان صرفه جویی به عمل آورند.