سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدجعفر اصفهانی – اعضاء هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز فردوس
جواد خزاعی –
بهزاد امرائی –

چکیده:

در این مطالعه کارایی فنی باغات انار شهرستان فردوس با استفاده از رویکرد تحلیل فراگیر دادهها اندازهگیری شد. به این منظور تعداد ۳۰ باغ انتخاب شدند و اطلاعات لازم جهت محاسبه کارایی از طریق پرسشنامه در سال ۱۳۹۰ جمع آوری شد، سپس با استفاده از نرم افزارDEAP کارایی آنها با فرض بازدهی ثابت و بازدهی متغیر به مقیاس اندازهگیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با فرض بازهی ثابت به مقیاس تنها هفت واحد دارای کارایی ۱۰۰ درصد بودند و بقیه واحدها دارای درجات متفاوت ناکارایی بودند. ولی با فرض بازدهی متغیر به مقیاس هفده واحد دارای کارایی ۱۰۰ درصد بودند. میانگین کارایی واحدها با استفاده از روش بازدهی ثابت به مقیاس ۴۸/۶ درصد میباشد و با روش بازدهی متغیر به مقیاس برابر ۹۰ درصد میباشد. علاوه بر این با شناخت واحدهای الگو برای واحدهای ناکارا میتوان تعیین کرد که این واحدها چقدر باید نهاد ههای خود را تعدیل کنند تا به یک واحد کارا تبدیل شوند.