سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید رهنما – دانشجوی دکترای رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی
سیدعیسی هاشمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

درصد چگالی های واقعی، ظاهری و کنترل و درصد تخلخ لهای خارجی و داخلی سه محصول گندم سخت(بزوستایا)، نرم لاین C7916 و ذرت لاین SC704 با دستگاه پیکنومتر گازی تعیین شد. برای تعیین حجم ظاهری، نمون هها بوسیله روغن جلا پوشش داده شد و حجم آنها بوسیله دستگاه اندازه گیری شد. با کسر حجم روغن جلا از حجم نمونه، حجم ظاهری مشخص شد.برای اندازه گیری حجم واقعی، نمونه ها توسط آسیاب چکشی خرد شده و سپس توسط دستگاه تعیین حجم شد. در انتها نمونه های بدن پوشش با روغن جلا توسط دستگاه تعیین حجم شد. فشار اولیه مناسب دستگاه با توجه به کمترین اختلاف چگالی ظاهری و کنترل برای نمون ههای مورد آزمایش۸۰kPa بدست آمد. میانگین چگالی های واقعی برای سه محصول گندم سخت، نرم و ذرت به ترتیب برابر۱/۵۰۸ ، ۱/۵۲۲ و ۱/۴۵۸g/cm2 میانگین چگال یهای ظاهری به ترتیب برابر ۱/۴۲۱ ، ۱/۴۱۸ و ۱/۳۱۵cm2 و میانگین چگالیهای کنترل به ترتیب برابر ۱/۴۶۴ ، ۱/۴۸۱ ، ۱/۳۳۴g/cm3 به دست آمد. میانگین درصد تخلخل داخلی نیز به ترتیب برابر با ۵/۷ ، ۶/۸ و۱۱/۴۵% و میانگین درصد تخلخل خارجی به ترتیب برابر ۴۵/۰۲ ، ۴۵/۷۵ و ۴۴/۰۳% بدست آمد.