سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا ابوعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
غلامحسین شاهقلی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
فرشته حسن خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

فشردگی خاک چالشی جدید برای کشاوری در سراسر دنیا میباشد. فشردگی میتواند به صورت طبیعی یا در اثر تردد ماشینآلات به وجود آید. برای کاهش مدت زمان کار در کشاورزی ابزاز بزرگی ساخته شدهاند که به تراکتورهای بزرگ برای کشیدن آنها نیاز است. با پیشرفت فناوری ابزار دقیق، امکان اندازه گیری تراکم خاک و بررسی رفتار خاک تحت فشار تایر تراکتور ا بروشهای دقیق مانند استفاده حسگرهای جا بجایی سنج متداول شده است. برای انجام آزمایشات از یک تراکتور MF285 که به یک گاوآهن برگرداندار سه خیش مجهز شده بود، استفاده شد . سه حسگر جابجاییسنج و ۱۵ عدد استوانه در پروفیل حفر شده به ابعاد سطح مقطع ۱×۱ متر و عمق ۷۰ سانتیمتر قرار گرفتند. آزمایشات به روش طرح فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی سه سطح رطوبت ۱۱ و ۱۶ و ۲۲ درصد، سه سطح سرعت پیشروی ۱ و ۳ و ۵ کیلومتر رب ساعت و سه سطح عمق ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ سانتیمتر انجام شد. نتایج حاصل از آزمایشات نیز نشان داد که سه عامل اصلی در سطح احتمال ۱% تأثیر معنی داری بر روی داده های چگالی به دست آمده دارند . در بین اثرات متقابل دوتایی، اثر متقابل رطوبت در عمق در سطح احتمال ۱% و اثر متقابل رطوبت در سرعت و عمق در سرعت در سطح احتمال ۵% معنیدار شد. همچنین اثر متقابل سهتایی رطوبت در سرعت در عمق نیز در سطح احتمال ۵% معنیدار شد. دادههای حاصل از مقایسهی اندازهگیری چگالی توسط حسگرها و استوانههای نمونهبرداری نیز نشان داد که اختلاف معنیداری بین این دو روش اندازهگیری چگالی وجود نداشت.