سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول زینالی گاوگانی – شرکت توزیع برق تبریز

چکیده:

دراین مقاله مطالعات کیفیت توان روی یک شبکه نمونه صنعتی شامل مشترکین ولتاژ ۲۰ کیلوولت باانجام اندازه گیری های لازم انجام شدها ست دراین مطالعه پس ازمقایسه اندازه گیری پدیده هایی که خارج ازمحدوده استاندارد کیفیت توان بودها ست شناسایی و مشخص شده است مشاهدات نشان داده شده است که مشکلات کیفیت توان درچندمشترک عمدتا مربوط به هارمونیکها می باشد برای تکمیل مطالعات مدلسازی و شبیه سازی شبکه نمونه طبق پارامترهای اندازه گیری شده درمحیط نرم افزار MATLAB انجام شدها ست و نتایج حاصل ازشبیه سازی ها درواحدهای صنعتی نمونه مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است باتوجهب ه مشکلات هارمونیکی ایجاد شده توسط بارهای غیرخطی درشبکه نمونه کاربرد فیلترهای غیرفعال باانجام شبیه سازی ها درشبکه نمونه پیشنهاد شده است.