سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا ناطقی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت مهندسی سپاسد،کارگاه سد گتوند علیا

چکیده:

حفاری به کمک آتشباری یکی از مرسو مترین رو شهای حفاری روباز و زیرزمینی است که به صورت گسترده برای حفاری به خصوص در سن گهای سخت به کار م یرود. کاربرد مواد منفجره عل یرغم نتایج سودمند در افزایش راندمان حفاری، تاثیراتنامطلوبی چون صدای ناهنجار، لرزش هوا وزمین، پرتاب سنگ و غیره رابه همراه خواهد داشت. یکی از بارزترین تاثیرات نامطلوب مواد منفجره، لرزش ناشی از امواج تولید شده ازانفجار است که به طور گسترده و در همه جهات در محدوده اطرافکانون انفجار گسترش یافته و موجب تخریب ساز ههای اطراف خواهد شد. این مقاله شرحی مختصر از نتایج ۴۹۸ نگاشت لرزهنگاری از انفجارهای روباز و زیرزمینی انجام شده در محدوده ساختگاه سد گتوند علیا است که با هدف اندازه گیری پارامترهای دینامیکی در سازندهای بختیاری و آغاجاری و در جهت پی شبینی بزرگی لرزش ناشی از انفجارها و کاهش اثرات مخرب آن برساز ههای بتنی روباز و زیر زمینی ساخته شده یا در حال احداث در این سدانجام گرفت هاست. در این تحقیق در گام اول از معیارفاصله مقیاس شده و حد اکثر سرعت لرزش جهت پی شبینی پارامترهای دینامیکی استفاده شده و در مرحله بعد با استفاده از استانداردهای موجود حد اکثر خرج مجاز با توجه به فواصل ساز ههای بتنی از مرکز انفجار محاسبه شد هاست و در نهایت بهمنظور ارزیابی روابط محاسبه شده، برداش تهای کنترلی از سرعت و فرکانس لرزش در انفجارهای بعدی انجام گرفته و نتایج با استاندارد مرجع ( اداره صنایع و معادن آمریکا(USBM-R8507 مقایسه شد هاس .ت