سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل ساری عسکری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمد ولایت زاده –
مریم محمدی –

چکیده:

تحقیق حاضر در تابستان ۱۳۸۷ به منظور اندازه گیری و مقایسه میزان جیوه در بافت عضله ماهی گل خورکPeriophthalmus waltoni)و ماهی کفشک زبان گاویCynoglossus arel صید شده از مناطق صیادی بندر امام خمینی و بندرعباس انجام شد . از ماهی گل خورک و کفشک زبان گاوی به عنوان اندیکاتور زیستی برای نشان دادن تاثیر جیوه پساب پتروشیمی بندر امام خمینی در گونه های این منطقه و مقایسه آن با منطقه بندرعباس استفاده شد . ۴ تیمار آزمایشی هر یک با ۵ تکرار استفاده گردید . میانگین میزان جیوه در بافت عضله کفشک زبان گاوی صید شده از بندر امام خمینی ۰/۶۸ و در کفشک صید شده از بندرعباس ۰/۱۴ میلی گرم بر کیلوگرم بود که اختلافمعنی داری بین آنها وجود داشت P< 0.05میزان جیوه در ماهی گل خورک صید شده از بندر امام خمینی ۰/۸۱ و درماهی گل خورک صید شده از بندر عباس ۰/۰۷ میلی گرم بر کیلوگرم بود که اختلاف معنی داری بین آنها وجودداشتP< 0.05 میزان جیوه در بافت کفشک زبان گاوی با ماهی گل خورک صید شده از بندر امام خمینی و همچنین ماهی کفشک زبان گاوی با ماهی گل خورک صید شده از بندرعباس اختلاف معنی داری داشتP< 0.05