سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد میرزایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران -دانشکده برق
حمیدرضا طیبی – جهاد دانشگاهی

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی تأثیر فشار محیط محل نصب ترانسفورماتورهای در حال سرویس ، بر مهمترین خاصیت روغن یعنی ولتاژ شکست، تغییرات این پارامتر بر حسب تغییرات فشار محیطی در آزمایشگاه اندازه گیری شده و نتایج حاصله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. با توجه بهتغییرات حاصله ، یک مدل ریاضی جهت توصیف تغییرات بین ولتا ژ شکست روغن و فشار محیطی استخراج گردیده بطوری که مدل موصوف می تواند برازش نسبتاً دقیقی را بین پارامترهای مذکور و همچنین نتایج آزمایشگاهی ارائه نماید. ضمناً با استفاده از این مدل می توان با توجه به محدویتبکارگیری روغن با معیار ولتاژ شکست،آن را با فشار محیط مربوط نمود.