سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نگار هاشمی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
فروزان فرخیان – مدیر و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
افشین تکدستان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

زباله های بیمارستانی درحدود ۲-۱% از مواد زائد جامد شهری را تشکیل میدهند که از نظر بهداشتی بسیار حائز اهمیت می باشند به نحوی که درزمره مواد زائد خطرناک قرارمیگیرند عدم کنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه برتهدید جدی برای سالمت جامعه و محیط زیست باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز می شود. این پژوهش با هدف اندازه گیری و شناسایی مواد زائد بیمارستانی و طبقه بندی آنها براساس معیارهایWHO دربیمارستان شهید بهشتی و فیض شهر اصفهان صورت پذیرفت این مطالعه یک نوع بررسی میدانی توصیفی می باشد بدین صورت که ابتدا پرسشنامه بررسی وضعیت جمع آوری نگهداری ودفع پسماند در بیمارستان تهیه و سپس با مراجعه حضوری به دو موسسه درمانی مورد مطالعه و بازدید از بخش ها و جایگاه موقت نگهداری پسماند ها نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام گردید برای تعیین مقادیر کمی و کیفی پسماندهای تولیدی آنالیز انواع پسماندها در هر ماه به صورت ۷ روز اتفاقی نمونه ها ومرد توزین قرارگرفتند و وزن وحجم دانسیته نمونه ها تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان داد که سرانه کل پسماندهای تولیدی دربیمارستان شهید بهشتی برابر با ۳/۱۹kg/bed-day است که این مقدار برای بیمارستان فیض برابر ۱٫۹۱kg/bed-dayمی باشد