سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صیاد نصیری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سیدحسن آقامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو
امیرحسین مومن – کارشناس مکانیک خودرو، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ساپکو
شهرزاد رشکی –

چکیده:

در این مقاله سعی شده تا در شرایط واقعی، تاثیر برخی عوامل محیطی از جمله شیب جاده، دنده، وضعیت کولر و سرعت خودرو به طور تجربی و در شرایط واقعی بر مصرف سوخت یک خودرو بنزینیبررسی شود. در این تحقیق، شرایطی به عنوان شرایط مبنا تعریف شد و در این حالت میزان مصرف سوخت اندازه گیری شد. سپسبا تغییر در هر کدام از پارامترهای مذکور، میزان تغییر رفتار سایرپارامترها اندازه گیری گردید. پس از اندازه گیری پارامترهای مورد نظر، با استفاده از سیستم های شناسایی الگو، عملیات دسته بندی و جداسازی اطلاعات صورت گرفته و شبکه عصبی آموزش و آزمایششده و نتایجی بالای ۹۰ ٪ از این آزمایش ها کسب گردید. در نهایت با ترسیم نمودارها، تاثیر پارامترهای مختلف بر مصرف سوخت خودروی مورد نظر نشان داده شده است