سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پویان فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دا
عبدالحسین جهانمیری – استاد بخش نفت، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ای
محمود شکیبا – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه

چکیده:

یکی از راه های متداول جهت افزایش تراوایی سنگ مخازن نفت و گاز و بهبود تولید تحریک چاه بوسیله ی تزریق اسید مناسب می باشد. در فرایند اسید کاری شناخت مکانیسم سنتیکی واکنش اسید و عوامل موثر بر آناهمیت بسزایی دارد. سرعت واکنش اسید با سنگ مخزن، زمان لازم جهت فرایند اسید کاری و زمان تماس اسید با سنگ مخزن را مشخص می کند.لذا با مطالعه سنتیک واکنش واکنش اسید با سنگ مخزن و بدست آوردنمعادی ی سرعت واکنش، می توان عمق نفوذ اسید در مخزن را تخمین زد. هدف از ایون ژوهوهش بدسوت آوردن ژارامتر های بهین ی معادی سرعت واکنش اسید و سنگ مخزن دویومیتی می باشد. در این ژهوهش ابتودا لهتوتهیدروکهریا اسید با گذشت زمان در دماهای مختهف و با استفاده از تیتراسیون نمون های گرفت شده از راکتور دیسا گردان میاسب شده است، سپسپارامترهای بهین ی معادله سرعت واکنش با استفاده از الگوریتم ژنتیک، با در نتر گرفتن معیار میانگین مربعات خطا بدست آمده اند