سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی حسنی – معاون تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره((

چکیده:

یکی از پیامدهای وارد شدن فاضلاب های بهداشتی و غیر صنعتی به محیط زیست آلوده ساختن آن میباشد که با احداث تصفیه خانه های فاضلاب به تنهایی نگرانی زیست محیطی را برطرف نمی کند بلکه برای رسیدن به استاندارد های مطلوب زیست محیطی باید عملکرد این تصفیه خانه ها مدام تحت بررسی و ارزیابی قرار گیرند،لذا هدف از این مطالعه اندازه گیری غلظت نیترات ونیتریت در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( و مقایسه آن با استاندارد های سازمان محیط زیست کشور می باشد . روش و بررسی : این مطالعه ازنوع توصیفی مقطعی می باشدکه با همکاری درواحدآزمایشگاه شیمی فیزیک تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه امام خمینی – )ره( و آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست)آزمایشگاه آسا(در طی چهار مرحله به انجام رسید . درطول دوره ی این مطالعه هرسه ماه از پساب خروجی نمونه برداری صورت گرفت که درهربارنمونه برداری پارامتر های نیترات و نیتریت اندازه گیری انجام شد.پارامتر PH نیز به وسیله ی PH متراندازه گیری شد.آزمایشات صورت گرفته بر اساس آخرین روش ارائه شده در کتاب استاندارد متد و دستگاه های تجزیه ای انجام شد و در بایان با استانداردهای سازمان محیط زیست کشور مقایسه گردید .همانطور که در جداول ملاحظه می نمایید میزان غلظت نیترات در بساب خروجی این تصفیه خانه با توجه به استاندارد محیط زیست )جدول شماره ۵( برای تخلیه به اب های سطحی مجاز و برای تخلیه به چاه جذبی و مصارف کشاورزی و آبیاری غیر مجاز می باشد و همچنین میزان غلظت نیتریت در این بساب برای تخلیه به آبهای سطحی و چاه جذب مجاز و برای استفاده در مصارف کشاورزی و ابیاری غیر مجاز می باشد