سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

م کاظمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ا عسکری ساری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
ف سنجر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

این تحقیق در تابستان ۱۳۸۸ به منظور بررسی و مقایسه میزان سرب و کادمیم در دو گونه ماهی تجاری شانک زردباله(Acanthopagrus latus)و زمین کن دم نواری(Platycephalus indicusصید شده از منطقه صیادی ماهشهر انجام شد . ۳۰ نمونه از ماهیان شانک زرد باله و زمین کن دم نواری از منطقه صیادی ماهشهر جمع آوری گردید.پس از انجام زیست سنجی جهت استخراج فلزات از بافت عضله ماهیان مورد مطالعه از روش هضم تر استفاده شد و مقادیر سرب و کادمیم به وسیله دستگاه جذب اتمی شعله ایShimadzu MUV-IA تعیین گردید. میانگین غلظت سرب و کادمیم در بافت عضله ماهی شانک به ترتیب ۲/۹۶±۰/۷۱ , ۰/۴۳±۱/۷۸ میلی گرم برکیلوگرم و در ماهی زمین کن به ترتیب ۴/۲۴±۱۱/۵۵ , ۱/۵۳±۴/۶۶ بود .نتایج نشان داد میان سرب و کادمیوم موجود در بافت عضله ماهی شانک و زمین کن اختلاف معنی داری وجود د ارد P<0.01 از مقایسه نتایج با حد مجاز سازمان بهداشت جهانی UK(MAFF) و NHMRC ،WHO بالا بودن عناصر سرب و کادمیوم نتیجه گردید