سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدفاضل عابدینی – رئیس آزمایشگاه مرکزی، کارخانه پاک نام
امیر کاوند –
محمد بابایی روچی –
سیده فاطمه مشهدی –

چکیده:

در این مطالعه از تکنیک ATR-FTIR برای اندازه گیری همزمان سدیم تری پلی فسفات((Na(5)p(3)o(10)، سدیم کربنات ((Na(2)CO(3)، سدیم سیلیکات ((NA(2)SiO(3)، سدیم سولفات((Na(2)SO(4) و سدیم آلکیل بنزن سولفونات (LABSNa) در پودرهای شوینده استفاده شده است. داده های بدست آمده بوسیله روش طیف سنجی ATR FTIR در محدوده عدد موجی ۹۲۵-۱۵۰۰ cm-1 با استفاده از روش کمترین مربعات ج زئی (PLS) پردازش شدهاند. در این روش رگرسیون، برای تعیین تعداد مؤلفه های اصلی (Latent Variable) از دو روش Test Set و Cross Validation استفاده شده است. در مورد سدیم سیلیکات قبل از بکارگیری روش PLS، برای استخراج سیگنال تجزیه ای خالص از روش Signal (NAS) Net Analyte استفاده شده است. داده ها با هر دو روش Test Set و Cross Validation بررسی شدهاند و بهترین نتایج گزارش شده است. در این مطالعه از نمونه پودرهای شوینده دستی که در آزمایشگاه مرکزی شرکت پاکنام تهیه شدهاند، استفاده شده است. مرحله آماده سازی نمونه ها شامل انحلال مقدار معینی پودر در آب مقطر و سپس فیلتراسیون محلول می باشد. این روش سریعتر و ارزانتر از روش های آنالیز ک می کلاسیک می باشد. بیشترین میزان انحراف از مقدار واقعی که در این روش مشاهدهشده برای (Na(2)SO(4)), (Na(2)CO(3)), (Na(2)SiO(3)), (Na(5)P(3)O(10)) و (LABNa) به ترتیب برابر ۰٫۸۱% ، ۰٫۵۰% ، ۰٫۸۴% ، ۰٫۶۲۹% و ۰٫۴۷% می باشد.