سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا ضیایی – دانشگاه پیام نور گروه شیمی تهران
نسرین سلطانی –
ناهید توکلی –

چکیده:

دراین تحقیق یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات کادمیم سولفید و بازشیف تهیه گردید و از آن جهت اکسیداسیون الکتروشیمیایی دوپامین آسکوربیک اسید و مخلوط آنها با استفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد الکترود تهیه شده خاصیت الکتروکاتالیستی بسیارخوبی برای تشخیص گزینشی دوپامیندرحضور آسکوربیک اسید به روش ولتامتری پالس تفاضلی از خود نشان داد جدایی پتانسیل های یک اکسیداسیون برای آسکوربیک اسید و دوپامین درحدود ۲۷۰ میلی ولت می باشد جریان پیک روش ولتامتری پالس تفاضلی آسکوربیک اسید و دوپامین بطور خطی با افزایش غلظت افزایش یافت محدوده خطی برای آسکوربیک اسید برابر ۳/۰۰×۱۰-۳- ۲/۵۰×۱۰- ۷ مولار برای دوپامین ١/ ٠×١٠- – /٠٠×١٠-٩ مولار می باشد حد تشخیص برای آسکوربیک اسید و دوپامین به ترتیب برابر ۶/۲×۱۰- ۸ مولار ۸/۰۳×۱۰- ۸ مولار می باشد اینروش برای تشخیص نمونه حقیقی سرم خون بکاربرده شده و نتایج خوبی بدست آمد.