سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ولی زارع شاه آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه شیمی، ماهشهر، ایران
زهرا جلودار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، گروه شیمی، گچساران، ایران

چکیده:

از روش حداقل مربعات جزئی که جزء روش های کالیبراسیون چند متغیره می باشد، برای اندازه گیری همزمان آنتازولین وفنیل افرین استفاده شد. روش اریه شده روشی ساده با حساسیت و دقت بالا و هزینه پایین می باشد. درابتدا اثرpH بر میزان جذب هر یک از داروها بررسی شد و ۶=pH به عنوان pH بهینه انتخاب شد. طول موج ماکزیمم هر دو دارو بررسی شد و از آن برای ایجاد منحنی کالیبراسیون جذب بر حسب غلظت برای هر یک از داروها استفاده شد. از منحنی کالیبراسیون برای ایجاد دسته آموزش و تست استفاده گردید. ازدسته تست برای ارزیابی مدل استفاده شد. برای انتخاب دسته آموزش از روش طراحی آزمایش با تمام فاکتورها با چهار سطح استفاده گردید. دسته تست شامل ۱۶ نمونه مخلوط بود که به طور راندم ازدسته آموزش انتخاب شدند و برای ارزیابی مدل ایجاد شده استفاده شد. نتایج نشان می دادند که مدل ایجاد شده دارای کیفیت مناسبی است