سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم حق جو – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی،مدرس دانشگاه پیام نور آذر
اکرم جوادی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزیاقتصاد کشاورزی،مدرس دانشگاه پیام نور آذر
مرضیه فتحی – کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی گروه اقتصا

چکیده:

نقش مهم کارایی در افزایش میزان تولیدات کشاورزی، موجب شده است که تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گیرد. از آنجا که یکی از مهمترین مشکلات کشاورزی کشورهای در حال توسعه, ناکارایی تکنیکی موجود در سیستم ها کشت آنهاست، در نتیجه اندازه گیری ناکارایی تکنیکی، سنجش متغیرهای برونزا و اثرات آنها بر آن در شناخت شکاف های تکنیکی موجود و یافتن راهکارهای مناسب در حل آن ها امری مهم محسوب می شود. در این راستا مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری و بررسی عوامل موثر بر ناکارایی تکنیکی کشاورزان گندمکار شهرستان سراب و بر اساس مدل تولید مرزی تصادفی براساس یک تحلیل مقطعی برای محاسبه ناکارایی تکنیکی تولید کشاورزی در شهرستان سراب صورت گرفته است. داده های تحقیق از طریق مطالعات میدانی از ۷۳ کشاورز گندمکار شهرستان، در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ به روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمده است. براساس نتایج مطالعه، متوسط کارایی تکنیکی در مزارع مورد مطالعه ۴۲/۷۵ درصد است که از مقدار مینیمم ۲۴/۳۱ تا مقدار ماکسیمم ۸۵/۹۶ درصد توزیع شده است