سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ویولت ویاکومانولیس – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- واحد صنایع غذایی و کشاورزی
کورش دانشمند ایرانی – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- واحد صنایع غذایی و کشاورزی
محمدحسین حسن پور – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- واحد صنایع غذایی و کشاورزی

چکیده:

یکی از آلاینده هایی که تا کنون موجب بحث و جدل بسیار در میان دانمشندان و اساتید اهل فن شده است مبحث فلزات سنگین است که به دلیل اینکه نمی توانند همانند آلوده کننده های آلی از طریق شیمیایی یا فرآیندهای زیستی در طبیعت تجزیه شوند در محیط زیست باقی مانده و در زنجیره غذایی انتقال و تجمع می یابند و موجب به مخاطره افتادن سلامتی گیاهان و جانورانی که از این مواد غذایی استفاده می کنند می شوند. چای نیز بعنوان یک نوشیدنی ملی که همواره بیشترین مصرف را در میان طبقات مختلف مردم دارد، یک راه عمده ورود مواد ناخواسته به بدن است. در مطالعه حاضر چهار فلز سرب (pb)، نیکل (Ni)، کادمیم (Cd) و آلومینیم (Al) که اثرات سمی آنها در بدن بخوبی شناخته شده است از دو گروه چایهای داخلی و وارداتی، اندازه گیری شدند. روش کار بر روی نمونه ها شامل هضم خشک بوده و سپس توسط دستگاه جذب اتمی مورد آنالیز قرار گرفتند. در مورد سه فلز نیکل، سرب، کادمیم در هر دو گروه چایهای داخلی و وارداتی، میزان این فلزات پائینتر از حد تشخیص روش به کار رفته بود (Cd,0/002ppm, Ni< 0/05ppm, pb, 0/08ppm) و مقادیر آنها بصورت (not detectable)n.d گزارش شده اند و در مورد فلز آلومینیم میانگین میزان آن در چای داخلی ۶۹۹/۲۱ و در چای وارداتی ۳۸۸/۳۳ میلی گرم بر کیلوگرم بوده است و اختلاف بین میانگینهای آن در دو گروه آزمایش معنی دار می باشد. (p<0/05).