سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فخرالاسلام – دانشگاه صنعتی شریف تهران
فرامرز پژوه – دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران
رامین بزرگمهری – دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

میزان غیرخطی بودن یک فرایند شیمیایی یکی ازمهمترین مشخصه های فرایندهای غیرخطی استکه درمدلسازی شبیه سازی و طراحی سیستم کنترلی مناسب برای آنها اهمیت به سزایی دارد براساس رویه ی پیشنهاد شده درمیزان غیرخطی بودن یک فرایند به صورت اختلاف یکه شده ی فرایند مورد مطالعه با بهترین سیستم خطی معادل آن به ازای بدترین شرایط برای سیستم غیرخطی و بهترین شرایط برای سیستم خطی موازی محاسبه می شود درمقاله پیش رو سیستم خطی موازی که تعیین کننده تعدادمتغیرهای مساله بهینه سازی محدب حاصله و درنتیجه زمان محاسبات می باشد مورد مطالعه قرارگرفته است سیستم های خطی جدید ارایه شده و عملکرد آنها با نتایج موجود درمراجع مقایسه می شود نتایج بدست آمده مطابق با نتایج موجود درمراجع بوده ودرعین حال زمان محاسبات کاهش چشمگیری داشته است