سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک لشکرآرا – استادیار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا شریفی – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده:

به تنش برشی یکی از مهمترین عوامل هیدرولیکی در مجاری روباز می باشد که بدلیل صعوبت در اندازه گیری و تفکیک آن تاکنون بصورت غیرمستقیم اندازه گیری شده است مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری مستقیم تنش برشی درکانالهای مستطیلی صاف ارائه گردیدها ست دراین راستا به منظور اندازه گیری مستقیم تنش برشی کل در محیط مرطوب کانالهای مستطیلی شیوه ای نوین ارائه گردید. دراین راستا با ساخت فلومی با ادوات ویژه نیروی کل برشی وارده بر محیط مرطوب با استفاده ازسلولهای حساس به بار دینامیک اندازه گیری گردید سیستم اندازه گیری مذکور فلوم لبه چاقویی KEF نامیده شد جهت تعیین تغییرات تنش برشی موضعی از لوله پرستون با قطر خارجی ۴ میلی متر مجهز به سلول های حساس به فشار دینامیک استفاده گردیده است جهت تبدیل اختلاف فشار استاتیک و دینامیک قرائت شده در لوله پرستون به تنش برشی از منحنی کالیبراسیون پتل استفاده شده است مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیری تنش برشی به روش مستقیم و غیر مستقیم به ترتیب دارای حداکثر ۴ درصد و ۸ درصد خطا نسبت به نتایج حاصل از معادله تئوریک نیروی برشی می باشد.