سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا اسماعیل نیا – دانشجوی کارشناسی دانشگاه ارومیه
سینا بشارت – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

برخورد قطرات آب نشان دهنده اثرات مهمی برروی فرسایش خاک از بین رفتن تراکم سله بستن سطح خاک و نفوذ است گرچه شدت و ثبت مدت زمان بارندگی توصیف کافی از باران بدست نمیدهد اندازه و سرعت قطره باید برای درک کافی فرسایش و نفوذ معلوم باشد هدف از تحقیق حاضر ایجاد روشی خودکار برپایه پردازش تصویر است برای اندازه گیری اندازه قطره باران و میزان پخش آن و کاهش خطاهای نشان داده شده درکالیبره کردن دستی اندازه قطرات باران، دراین روش ابتدا از اثر بجا مانده از پاشش آب رنگی شده برروی یک کاغذ روغنی یا استفاده از کاغذ حساس به آب عکس گرفته می شود سپس با استفاده از پردازش تصویر در محیط MATLAB مساحت قطره ها اندازه گیری شده و بصورت نموداری مشاهده شود با بررسی نمودار می توان پی برد هرچه تراکم نمودار در سمت چپ آن بیشتر باشد قطرات ریزتر و هرچه به سمت راست مایل باشد قطرات درشت تر خواهند بود درصورت یکنواخت بودن تراکم پخش قطرات نیز یکنواخت خواهد بود خطای بدست امده ۱/۷ درصد است این خطا توسط مقایسه نتایج به دست امده از تصویر دوایری با مساحت های مشخص با مساحت آنها بدست امده است.