سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میترا اعلایی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم باغبانی
مصباح بابالار – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم باغبانی
روح انگیز نادری – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم باغبانی
محسن کافی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم باغبانی

چکیده:

این پژوهش با هدف پی بردن به تاثیر مه افشانی سالیسیلیک اسید در مرحله قبل از برداشت در بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی و به تاخیر انداختن پیری در رزهای شاخه بریده رقم Black Magic انجام گرفت . غلظت های ۲۰۰-۵۰ میکرومولا ر سالیسیلیک اسید بر بوته های رز پرورش یافته در گلخانه مه افشانی شدند و فعالیت کاتالاز و پراکسیداز در برگ ها و گلبرگ ها در مراحل مختلف نمو ارزیابی شد. فعالیت کاتالاز و پراکسیداز و روند پیری بطور مثبت تحت تاثیر سالیسیلیک اسید قرار گرفت. اساسا، فعالیت کاتالاز در برگها و گلبرگ ها با گسترش مرحله نمو کاهش یافت و کمترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در مرحله پیری گلبرگ مشاهده شد. سالیسیلیک اسید موجب تاخیر در کاهش فعالیت کاتالاز طی پیری در برگها و گلبرگ ها در مقایسه با نمونه های کنترل گردید. بر خلاف کاتالاز، فعالیت پراکسیداز در برگها و گلبرگ ها طی نمو افزایش یافت. نتایج نشان داد که پیری در گلهای تیمار شده با سالیسیلیک اسید در نتیجه بهبود ظرفیت جاروب کردن گونه های اکسیژن فعال (ROS) مرتبط با فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز به تاخیر افتاد.