سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسفندیار تقوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس گروه علوم پایه

چکیده:

دریاچه ولشت در منطقه کلاردشت یکی از دریاچه های آب شیرین ایران است که در این پژوهش مقادیر غلظت یون های سرب، روی، مس، کبالت و نیکل در آب آن اندازگیری شد. به این منظور ابتدا نمونه برداری از پنج نقطه ی آب دریاچه انجام شد. پس از تثبیت pH نمونه ها در حد کوچکتر از ۲،اندازه گیری فاکتورهای مورد بررسی در نمونه ها توسط دستگاه ICP انجام شد. میانگین غلظت هر عنصر در نمونه ها در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شد بر اساس نتایج اندازگیری،میانگین غلظت فلز روی،در آب این دریاچه به مراتب بیشتر از سایر فاکتورها بود. استاندارد های WHOوEPA در خصوص آب ها ینوشیدنی به عنوان معیار مقایسه غلظت عناصر مورد مطالعه با غلظت های مجاز در منابع آبی، در نطر گرفته شد.بر این اساس نتایج این پژوهش دریاچه ولشت از نظر مقادیر فلزات سنگین مورد مطاله اکوسیستم مناسبی برای پرورش آبزیان و زندگد کنار آبزیان تشخیص داده شد.