سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم ثقفیان – دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی سهراب پور – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ذرات معلق درهوا به منظور تحلیل عنصری درچهارجهت اصلی شهر اصفهان و درطول سال ۸۷-۸۶ اندازه گیری شدهاند نمونه برداری از ذرات معلق به روش فیلترکردن هوا توسط فیلترهای واتمن ۴۱ و استفاده ازدودستگاه نمونه گیر هوا با حجم زیاد انجام شده است عناصرموجود درذرات معلق هوا از منابع مختلفی از جمله ترافیک خاک و صنعت سرچشمه می گیرند ازروش مقایسه ای فعالسازی نوترونی دستگاهی برای اندازه گیری کیفی و کمی این عناصر استفاده شدها ست ۲۱ عنصرشناسایی و غلظت آنها برحسب میکروگرم برمترمکعب به دست آمدها ست توزیع این عناصر برحسب تغییرات فصلی چهارجهت اصلی نمونه برداری جهت بادهای غالب موقعیت جغرافیایی صنایع و نیز با توجه به ضرایب همبستگی مورد تحلیل قرارگرفته است.