سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید داوری – دکترای اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علو
الهه خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشگاه علوم پزشک
زهرا بخشی زاده – دکترای داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرضیه جعفریان جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشگاه علوم پزشک
محسن غفاری داراب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
محمدرضا مراثی – دانشیار ، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک

چکیده:

عدالت یکی از شاخص های اساسی برای ارزیابی سیستم های مراقبت سلامت در سرتاسر جهان است) ۱(.سازمان جهانی بهداشت بیان می کند که عدالت در مراقبت های سلامت زمانی به وقوع می پیوندد که تمام منابع مراقبت سلامت مطابق با نیاز بیمارانتخصیص یابد و علی رغم وجود تفاوت های اجتماعی، پرداخت برای خدمات سلامت مطابق با توانایی پرداخت باشد) ۲(. همچنین عدالت در ارایه خدمات سلامت به معنای آن است که همه افراد بدون توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و دموگرافیکشان بهحداقل استانداردهای خدمات سلامت دسترسی داشته باشند) ۳(. اما مشکل اساسی و مهم آن است که چگونه خدمات بایستیتامین مالی شود و چه کسی به چه خدماتی و با چه هزینه ای دسترسی داشته باشد) ۴(. تمرکز بر عدالت برای پاسخگویی به چنین سوالاتی کمک خواهد کرد.زمانی که کنفراس آلماتا در سال ۱۸۹۱ برگزار شد، توجه زیادی به مسایل عدالت در برنامه ریزی و سیاستگذاری های مرتبط با سلامت و مراقبت های سلامت شد) ۳،۵ (. همچنین سازمان جهانی بهداشت عدالت و کارایی را به عنوان مهمترین ویژگی های.) عملکرد سیستم سلامت مطرح کرد) ۲ دسترسی عادلانه به داروها به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تامین سلامت بیماران، یکی از چالش های اساسی در کشورهای در۱(. در یک مطالعه نشان داده شده است که یک سوم جمعیت جهان دسترسی عادی به داروهای اساسی – حال توسعه است) ۶ ندارند) ۹(. همچنین مطالعه دیگری نشان داده است که حدود ۸۹ درصد جمعیت در کشورهای در حال توسعه داروهای مورد نیازخود را با پرداخت مستقیم از جیب خریداری می کنند) ۸(. این موضوع باعث شده است که هزینه داروها پس از غذا، به هزینه بزرگ خانواده تبدیل شده و برای بسیاری از مردم هزینه های دارو را غیر قابل تحمل کرده است) ۸(. مطالعات اخیر نشان داده است .) که میزان پرداخت مستقیم از جیب برای خدمات دارویی در میان ایرانیان به بیش از ۶۹ درصد رسیده است) ۱۹،۱۲ این مطالعات نشان می دهند که دغدغه ی رو به رشدی در توجه به دسترسی به مراقبت های سلامت، از جمله دسترسی به داروها، به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان ها به وجود آمده است) ۹(. هدف این مقاله ارایه الگویی برای اندازه گیری عدالت در دسترسی به خدمات دارویی با استفاده از شاخص تراکمی بوده است.