سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم کمالیان مهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه ش
احمد غضنفری مقدم – دانشیار بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

در فرآ ن ید ته ه ی نخودچی ابتدا لازم است که توده نخود را حرارت داده تا نرم شوند و سپس آ نها را تحت چند مرحله رطوبتی و حرارتی قرار میدهند تا نخود چی آماده شود. برای بررسی علمی فرآ ن ید ته ه ی نخودچی و طراحی تجهیزات فرآوری لازمست مطالعات حرارتی بر روی توده نخود صورت گر ید. بدین منظور یکی از مهمترین خواص حرارتی توده نخود یعنی ضریب رسانش گرما در حالت گذرای انتقال گرما تعیین گردید. جهت اندازهگیری ضریب رسانش گرما در توده نخود نسبت به طراحی کاوشگر رسانش گرما اقدام گردید. با استفاده از کاوشگر مذکور که یک منبع خط گرما درون آن نصب گردیده است ضریب رسانش گرما ضمن محاسبه شیب لحظهای بیشینه تعیین میشود. مقدار ضریب رسانش گرمایی توده نخود برابر با ۰٫۱۵۱۳W/m°C بدست آمد که با اعمال کردن ضریب تصحیح زمانی، مقدار ضریب رسانش گرمایی توده نخود به ۰٫۱۹۰۳W/m°C تصحیح شد.